Ogólne warunki handlowe

Ogólne Warunki Użytkowania »via gustica« dla Oferentów


§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Firma Sandstein Neue Medien GmbH, Goetheallee 6, 01309 Drezno (zwana dalej również »Sandstein«) prowadzi na stronach internetowych www.via-gustica.de oraz shop.via-gustica.de portal informacyjny i sklep online (zwane dalej razem »Platformą«).

(2) Dla korzystania z Platformy przez Oferentów w rozumieniu § 2 lit. c) niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania Sandstein, o ile w poszczególnych przypadkach nie uregulowano inaczej w umowie. Nie zgadzamy się na inne ogólne warunki handlowe Oferentów. Z tego powodu warunki handlowe Oferenta nie mają zastosowania również wówczas, gdy Sandstein nie sprzeciwia się ich obowiązywaniu w poszczególnych przypadkach lub gdy Sandstein odnosi się do pisma, które zawiera warunki handlowe Oferenta albo do takich się odnosi.

(3) Sandstein ma prawo zmienić treść niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, jeśli zajdzie ważna przyczyna. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności wówczas, gdy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia, których Sandstein nie spowodowała i na które Sandstein nie miała wpływu oraz gdy zmiany ustawodawstwa i orzecznictwa będą warunkowały zmianę Warunków, by możliwe było kontynuowanie świadczenia usług. W takim przypadku Sandstein poinformuje Odwiedzających o propozycji zmian za podaniem przyczyny i konkretnego zakresu w formie pisemnej (np. przez e-mail). Zmiany obowiązują jako zatwierdzone, gdy Odwiedzający nie sprzeciwi się im na piśmie. Sandstein wskaże Odwiedzającemu na ten skutek w piśmie z powiadomieniem. Sprzeciw musi wpłynąć do Sandstein w terminie sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia. Jeśli Odwiedzający skorzysta z prawa do sprzeciwu, żądanie zmian obowiązuje jako odrzucone. Umowa będzie wówczas podlegać kontynuacji bez zaproponowanych zmian i każdorazowo natychmiastowemu wypowiedzeniu przez obie strony.

§ 2 Definicje

W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania

a) »Odwiedzający« to osoby, które wyświetlają strony internetowe Sandstein;

b) »Użytkownicy« to Odwiedzający, którzy podali swoje dane w celu założenia konta lub jednorazowej realizacji zamówienia albo rezerwacji na platformie;

c) »Oferenci« to przedsiębiorstwa, osoby prawne prawa publicznego lub wyodrębniony majątek publiczno-prawny, które oferują swoje usługi na platformie lub takowych poszukują.

d) »Klienci« to Użytkownicy, którzy zamawiają lub rezerwują odpłatne oferty produktowe Oferentów;

e) »Konto« to konto Użytkownika;

f) »Oferty produktowe« to oferty Oferentów, które dotyczą w szczególności towarów i usług związanych z zakwaterowaniem w polsko-niemieckim obszarze granicznym Górne Łużyce – Dolny Śląsk i które Oferenci złożyli w banku danym ofert na Platformie;

g) »Ogłoszenia« to ogłoszenia reklamowe Oferentów, które składają się z tekstów i/albo obrazów, w szczególności banerów;

h) »Treści oferenta« to wszystkie treści udostępnione przez Oferenta, w szczególności Oferty produktowe, Ogłoszenia, prezentacje i dane profilowe;

i) »Treści niedopuszczalne« to treści, które naruszają przepisy prawa, rozporządzenia władz lub dobre obyczaje; zaliczają się do nich w szczególności naruszenia niemieckiej ustawy o równym traktowaniu i regulacji o ochronie młodzieży oraz ochronie danych, działania karalne, działania niezgodne z regułami uczciwej konkurencji, naruszenia praw osób trzecich, tj. praw osobistych, prawa do własnego wizerunku, praw autorskich, praw do nazwy, praw do marki, firmy i innych praw do ochrony własności przemysłowej, jak również treści pornograficzne, promujące przemoc, dyskryminujące, rasistowskie, ekstremistyczne lub godzące w wartości religijne.

§ 3 Usługi Sandstein

(1) Sandstein gwarantuje według poniższych postanowień spełnienie wymogów technicznych do korzystania z Platformy, na której Oferenci reklamują i lansują swoje Oferty produktowe poprzez publikację Treści w formie Ofert produktowych i ogłoszeń na platformie, które Klienci mogą zamawiać i rezerwować. Szczegóły co do usług i zasad postępowania są opisane na Platformie.

(2) Komunikacja danych z serwerami Sandstein odbywa się za pośrednictwem dostępu online przez przeglądarkę internetową.

(3) Dostępność systemów Sandstein wynosi każdorazowo 98% średniomiesięcznie. Nie obejmuje to okresów, w których korzystanie z Platformy zostaje przerwane lub jest utrudnione z przyczyn technicznych lub koniecznych prac konserwacyjnych (§ 4), za które Sandstein nie odpowiada.

(4) Obowiązki Sandstein nie obejmują dostępu Odwiedzającego do Internetu lub eksploatacji przewodów i sieci danych, stanowiących część publicznego Internetu. Sandstein nie przejmuje żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie takich sieci danych lub takich przewodów danych do swoich serwerów za wyjątkiem przewodów danych między swoimi serwerami a danym punktem transmisji do publicznego Internetu. Sandstein nie przejmuje również odpowiedzialności za awarie sieci energetycznych lub awarie sieci i serwerów, na które Sandstein nie ma żadnego wpływu.

(5) Sandstein ma prawo do każdorazowego przeprowadzania samodzielnych aktualizacji i rozszerzeń Platformy, jeśli będzie to korzystne dla Odwiedzających.

(6) Sandstein ma prawo powierzyć świadczenie usług osobom trzecim.

(7) Tak długo, jak usługi Sandstein będą nieodpłatne dla Odwiedzających i Klientów, będą one dobrowolne a Odwiedzający i Użytkownicy nie będą wysuwać wobec Sandstein żadnych roszczeń co do realizacji lub utrzymania Oferty. Sandstein zastrzega sobie prawo do zawieszenia oferty nieodpłatnej w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

§ 4 Prace konserwacyjne

(1) Sandstein poinformuje Użytkowników o planowanych pracach konserwacyjnych oraz ich przewidywanych terminach z góry za pośrednictwem stron internetowych Platformy, w wiadomościach przekazanych na podany przez Użytkowników adres e-mail lub w inny sposób. Całkowity czas trwania takich planowanych czas konserwacyjnych może wynieść kwartalnie maksymalnie dwanaście godzin.

(2) W przypadku awarii systemów spowodowanych zakłóceniami Sandstein poinformuje Użytkowników w ten sam sposób bezzwłocznie po uzyskaniu informacji o takich zakłóceniach.

§ 5 Rejestracja jako Oferent

(1) Skorzystanie z usług Sandstein wymaga bezpłatnej rejestracji jako Oferent. Wyjątek od powyższego stanowi publikacja ogłoszeń, które można wystawiać bez rejestracji na piśmie lub w formie pisemnej.

(2) Odwiedzający składa wniosek o rejestrację, wprowadzając konieczne dane w przewidzianym do tego formularzu online. Odwiedzający jest związany tymi danymi do upływu trzeciego dnia od kolejnego dnia roboczego wniosku o rejestrację.

(3) Odwiedzający może każdorazowo przerwać wniosek o rejestrację poprzez naciśnięcie przycisku "Wstecz" lub zamknięcie okna przeglądarki. Dla zawieranych umów dostępne są języki niemiecki, polski i angielski.

(4) Jeśli powiedzie się wysłanie wniosku o rejestrację, Odwiedzający otrzyma wiadomość pocztą elektroniczną, w której potwierdzone zostanie doręczenie wniosku o rejestrację w Sandstein. Potwierdzenie doręczenia nie stanowi jednak żadnego wiążącego przyjęcia wniosku o rejestrację. Potwierdzenie doręczenia stanowi deklarację otrzymania tylko wówczas, gdy Sandstein wyraźnie tak oświadczy.

(5) Po sprawdzeniu wniosku o rejestrację Sandstein potwierdza udaną rejestrację via e-mail. Wiadomość e-mail powoduje dojście do skutku umowy o korzystaniu z Platformy pomiędzy Oferentem a Sandstein. Oferent otrzyma w wiadomości e-mail wszystkie szczegółowe i konieczne informacje, w szczególności o korzystaniu z Portalu i o wysokości możliwej prowizji (§ 8). Tekst umowy zostanie zapisany przez Sandstein i może zostać przesłany do Oferenta w przypadku utraty dokumentów na pisemne żądanie Użytkownika w formie odpisu.

(6) Sandstein ma prawo w przypadku zajścia przesłanek do przyjęcia jako Oferenta odmówić rejestracji bez podania przyczyny.

§ 6 Publikacja treści Oferentów

(1) Sandstein publikuje w imieniu i na zlecenie Oferenta treści Oferenta na Platformie oraz ewentualnie na współpracujących portalach. Linkowanie treści Oferenta przez Oferenta do zewnętrznych stron internetowych jest dopuszczalne wyłącznie za osobnym uzgodnieniem umownym. Dalsze szczegóły wynikają z treści zamówienia oraz informacji o produkcie na stronach internetowych. Pozycjonowanie treści Oferenta odbywa się w umownie uzgodnionych ramach wedle uznania Sandstein; Sandstein uwzględni przy tym wymiernie interes Zamawiającego.

(2) Sandstein jest ponadto uprawniona, jednak nie zobowiązana, publikować lub zlecać stronom trzecim publikację treści Oferentów także w inny sposób w mediach wybranych wedle uznania Sandstein, w szczególności na portalach współpracujących lub w mediach drukowanych. Chodzi przy tym o dodatkowe i dobrowolne usługi Sandstein, co do których Oferent nie ma żadnych roszczeń, i za które nie pokrywa dodatkowych kosztów.

(3) Za treści Oferenta, w szczególności prawidłowość i dopuszczalność elementów tekstu, obrazów i filmów, odpowiedzialność ponosi wyłącznie oferent. Oferent gwarantuje, że treści Oferenta nie zawierają żadnych treści niedopuszczalnych i nie odsyłają bezpośrednio do takich treści. Sandstein nie ma obowiązku kontrolować treści Oferentów pod kątem prawnym i negatywnego wpływu na prawa osób trzecich. Sandstein zastrzega sobie jednak prawo do odmowy publikacji treści Oferenta wedle własnego uznania bez uzasadnienia. Sandstein nie będzie w szczególności publikować treści niedozwolonych. W przypadku wystąpienia treści niedozwolonych Sandstein będzie miała prawo do zablokowania i usunięcia treści Oferenta w każdym czasie zgodnie z § 11 ustęp 5; Sandstein poinformuje Oferenta o zablokowaniu lub usunięciu w krótkim czasie. Roszczenie odszkodowawcze wobec Sandstein z powodu zablokowania lub usunięcia zgodnie z niniejszym ustępem jest wykluczone.

(4) Terminy lub okresy, które nie zostały jednoznacznie uzgodnione jako wiążące, stanowią jedynie informacje niewiążące. Terminy stałe należy uzgadniać osobno i wyraźnie określić jako termin stały. Jeśli nie uzgodniono wiążącego terminu, publikacja nastąpi w ciągu trzech dni roboczych po kompletnym i bezbłędnym przekazaniu treści Oferenta przez Oferenta do Sandstein.

(5) Oferent sprawdzi bezzwłocznie treści Oferenta każdorazowo po opublikowaniu na Platformie przez Sandstein, o ile będzie to wykonalne w drodze prawidłowego prowadzenia działalności i jeśli stwierdzi nieprawidłowości, poinformuje o tym bezzwłocznie Sandstein. Jeśli Oferent zaniecha poinformowania według zdania 1, treść Oferenta obowiązuje jako zatwierdzona, chyba że chodzi o nieprawidłowość, która nie była możliwa do stwierdzenia podczas sprawdzania. Jeśli taka nieprawidłowość zostanie ujawniona później, powiadomienie należy wysłać bezzwłocznie po jej wykryciu; w przeciwnym razie treść Oferenta będzie obowiązywać jako zatwierdzona także po ujawnieniu nieprawidłowości. Do uzyskania praw Oferenta wystarczające jest wysłanie powiadomienia na czas.

(6) W przypadku wad rzeczowych Sandstein ma prawo do poprawek. Oferent wyznaczy Sandstein w tym celu pisemnie wymierny termin. Poprawki nastąpią wedle wyboru Sandstein. W przypadku wady podjęte zostaną co najmniej trzy próby poprawek.

(7) W pozostałym zakresie dla roszczeń odszkodowawczych wobec Sandstein obowiązują postanowienia § 14 (odpowiedzialność).

(8) Sandstein nie ma obowiązku przechowywać treści Oferenta po zakończeniu ich publikacji.

§ 7 Zawarcie umowy między Oferentem a Klientem

(1) Sandstein udostępnia jedynie Platformę do zawierania umów pomiędzy Oferentami a Klientami. Oferenci samodzielnie składają oferty produktowe na Platformie. Oferty i treści Oferentów opublikowane na Platformie nie są co do zasady kontrolowane przez Sandstein pod kątem zgodności z prawem, prawidłowości i kompletności i nie stanowią opinii Sandstein.

(2) Oferty produktowe Oferentów na Platformie stanowią zasadniczo niewiążące prezentacje. Dopiero przy zamówieniu, rezerwacji lub zapytaniu o rezerwację Klient składa wiążącą ofertę.

(3) Zamówienie, rezerwacja lub zapytanie o rezerwację mogą zostać każdorazowo anulowane przez Klienta poprzez naciśnięcie przycisku "Anuluj" lub "Wstecz" albo zamknięcie okna przeglądarki. Strona przeglądowa, która wyświetla się przed zakończeniem zamówienia, rezerwacji lub zapytania o rezerwację umożliwia ponowne sprawdzenie pod kątem błędów we wprowadzonych danych a w przypadku ich wystąpienia ich korekty po naciśnięciu przycisku "Wstecz". Do zawarcia umowy dostępne są języki niemiecki, polski i angielski.

(4) W przypadku zamówienia lub rezerwacji Klient otrzymuje potwierdzenie swojej oferty pocztą elektroniczną. Tym samym do skutku dochodzi wiążąca umowa o nabycie towarów lub usług związanych z zakwaterowaniem pomiędzy Oferentem a Klientem.

(5) W przypadku zapytania o rezerwację przez Klienta umowa o usługę zakwaterowania dochodzi do skutku dopiero wówczas, gdy Oferent potwierdzi ofertę po sprawdzeniu dostępności zakwaterowania. Potwierdzenie odbywa się zasadniczo pocztą elektroniczną.

(6) Sandstein przeprowadza kontrolę danych przekazanych przy zgłoszeniu jedynie w ograniczonym zakresie, ponieważ identyfikacja osób w Internecie jest możliwa tylko w takim zakresie. Dlatego mimo różnego rodzaju środków bezpieczeństwa nie można wykluczyć, że na danym Koncie nie zostały zapisane fałszywe dane kontaktowe. Każdy Użytkownik musi zatem samodzielnie sprawdzić tożsamość swojego partnera umownego.

§ 8 Prowizja

Prawo do prowizji Sandstein powstaje wraz z zawarciem umowy (§ 7) pomiędzy Oferentem a Klientem. Szczegóły co do wysokości prowizji są opisane na Platformie.

§ 9 Zapłata i zwłoka

(1) O ile nie uzgodniono inaczej, faktury Sandstein są wymagalne po 14 dniach od wystawienia bez odliczeń.

(2) Jeśli Oferent spóźni się z zapłatą, zostaną mu naliczone odsetki od danej daty w wysokości 8 punktów procentowych ponad stopę bazową. Sandstein zastrzega sobie dochodzenie wyższego odszkodowania z tytułu zwłoki.

(3) Sandstein ma prawo zaliczyć płatności Oferenta na poczet jego poprzedniego zadłużenia mimo inaczej brzmiących regulacji Oferenta i poinformuje Oferenta o rodzaju poczynionych rozliczeń. W przypadku powstania kosztów i odsetek Sandstein będzie miała prawo zaliczyć płatność w pierwszej kolejności na pokrycie kosztów, a następnie odsetek i dopiero wówczas na pokrycie głównego roszczenia.

(4) Płatność obowiązuje jako dokonana dopiero wówczas, gdy Sandstein dysponuje wpłaconą kwotą.

(5) Jeśli Sandstein pozyska wiedzę o okolicznościach, które obiektywnie podważają zdolność kredytową Oferenta, w szczególności jeśli Oferent zawiesi płatności, wówczas Sandstein będzie uprawniona do dochodzenia pozostałego zadłużenia w całości. Sandstein będzie miała w takim przypadku również prawo żądania zaliczki lub zabezpieczenia.

§ 10 Potrącenie, zatrzymanie i odstąpienie

(1) Oferent jest uprawniony do potrącenia i zatrzymania tylko wówczas, gdy roszczenia wzajemne zostaną prawomocnie potwierdzone lub są bezsporne. Oferent jest jednak bez dalszych przesłanek wynikających ze zdania 1

a) uprawniony do potrąceń także wówczas, gdy będzie chciał rozliczyć roszczenie wzajemne z wierzytelnością Sandstein (np. rozliczenie roszczenia odszkodowawczego z tytułu niewypełnienia lub zwłoki z roszczeniem o płatność zaległego wynagrodzenia),

b) uprawniony do zatrzymania również wówczas, gdy prawo do zatrzymania w poczet roszczeń wzajemnych wysuwane jest z tego samego stosunku umownego.

(2) Poza § 354a niemieckiego kodeksu handlowego Oferent może cedować roszczenia z tytułu niniejszej umowy jedynie za uprzednią pisemną zgodą Sandstein.

§ 11 Obowiązki Użytkownika

(1) Wszyscy Użytkownicy Platformy Sandstein przejmują w celu zagwarantowania prawidłowego przebiegu spraw obowiązki określonego zachowania, których nieprzestrzeganie może prowadzić do niekorzyści, w szczególności wypowiedzenia i roszczeń odszkodowawczych. Takie obowiązki dotyczące określonego zachowania wymieniono poniżej.

(2) Użytkownik

a) poda w przypadku koniecznych rejestracji i innego rodzaju zapytań koniecznych do osiągnięcia celu umownego pełne i zgodne z prawdą dane,

b) wybierze podczas rejestracji hasło,

c) utrzyma hasło w tajemnicy i w żadnym przypadku nie poda go osobom trzecim; bezzwłocznie poinformuje Sandstein o przypuszczeniach, że osoby trzecie mogły dopuścić się nadużyć na jego koncie,

d) poinformuje Sandstein bezzwłocznie o późniejszych zmianach koniecznych danych.

(3) Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do niekorzystania z usług Sandstein niezgodnie z prawem i obyczajami oraz do respektowania przepisów i praw osób trzecich. Obejmuje to następujące obowiązki:

a) Użytkownik zapewnia, że nie będzie przesyłał do Sandstein i umieszczał na Platformie treści niedopuszczalnych. Użytkownik sprawdzi treści przed każdą dostawą pod takim kątem, czy przysługują mu konieczne prawa do dzieła (np. tekstu, fotografii, obrazów, grafiki, wideo, utworów muzycznych, sampli) oraz nazw marek, firm, logo i innych znaków. W przypadku fotografii i wideo konieczne jest szczegółowe sprawdzenie, czy osoby ujęte na nich wyraziły zgodę na publikację. Bez takiej zgody publikacja nie może nastąpić.

b) Użytkownik zobowiązany jest to zaniechania nadmiernego obciążenia sieci z powodu bezcelowego lub niezgodnego z regulaminem korzystania z usług Sandstein. Niezgodne z regulaminem jest w szczególności systematyczne kopiowanie treści udostępnianych przez Sandstein. Użytkownik będzie przestrzegał przepisów ustawowych o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie danych.

c) Użytkownik może scedować prawa i obowiązki z niniejszej umowy na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sandstein.

(4) Użytkownicy działający komercyjnie są ponadto zobowiązani do jednoznacznego poinformowania o tym fakcie i do wypełnienia wszelkich uwarunkowanych prawnie obowiązków informowania, włącznie z obowiązkami informowania zdalnego, obowiązku oznaczenia oferenta oraz na temat obchodzenia się z danymi w przypadku ich ofert i treści. Ponadto muszą na własną odpowiedzialność przestrzegać obowiązujących dla nich przepisów (np. niem. rozporządzenia w sprawie podawania cen, rozporządzenia w sprawie opakowań).

(5) W przypadku naruszenia obowiązków zgodnie z ustępem 2 do 4 Sandstein ma prawo – wedle własnego wyboru – albo zablokować dane treści ze skutkiem natychmiastowym i/albo bezzwłocznie usunąć Użytkownika lub na stałe wykluczyć z oferty i/albo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. To samo obowiązuje, gdy osoby trzecie wskażą Sandstein na to, że Użytkownik utrzymuje lub rozpowszechnia treści naruszając postanowienia ustępu 3 lub 4, o ile podejrzenie naruszenia prawa nie będzie widocznie nieuzasadnione.

(6) Użytkownik pokryje szkody Sandstein wynikłe z naruszenia obowiązków, chyba że nie odpowiada za ich powstanie. Użytkownik zwolni Sandstein z wszelkich niekorzyści powstałych po stronie Sandstein z powodu skorzystania z oferty przez osoby trzecie w wyniku szkodliwych działań Użytkownika.

§ 12 Prawa autorskie, odsyłacze, framing

(1) Dane zawarte na Platformie Sandstein podlegają w poszczególnych przypadkach ochronie prawem autorskim, prawem do nazwy i/albo prawem do marki. Oferentom zabrania się kopiowania, przetwarzania i/albo rozpowszechniania tych danych poza zakresem dozwolonym w poszczególnych przypadkach przez właścicieli.

(2) Na wypadek, że Oferent przekaże w związku z usługami Sandstein Treści Oferenta, co do których posiada prawa autorskie, prawa do wykorzystywania, prawa do marki i/albo nazwy, Sandstein będzie miała prawo na czas świadczenia usług do takiego ich wykorzystywania, jakie służy do świadczenia poszczególnych usług w ramach działalności Sandstein.

(3) Oferentowi wskazuje się na to, że zgodnie z obecnym stanem techniki nie można całkowicie wykluczyć, że Treści Oferenta opublikowane na Platformie lub współpracujących portalach internetowych nie będą kopiowane, linkowane i/albo publikowane za pomocą tzw. "ramek" jako własna oferta przez osoby trzecie. Sandstein postara się wykluczyć tego rodzaju działania, wykorzystując możliwości techniczne i prawne oraz ekonomicznie opłacalne. Oferent wyraża na to zgodę już teraz. Roszczenia Oferenta wobec Sandstein co do uniemożliwienia opisanych działań nie będą miały miejsca.

§ 13 Czas trwania umowy i wypowiedzenie

(1) Umowę o korzystanie z Platformy (§ 5) podpisuje się na czas nieokreślony. Umowa podlega wypowiedzeniu przez obie strony przy zachowaniu terminu 14 dni na koniec miesiąca kalendarzowego. W przypadku braku aktywności Użytkownika przez co najmniej dwa lata Sandstein będzie miała prawo do natychmiastowego usunięcia Konta bez wymogu dodatkowego wyjaśnienia lub zapytania w kierunku użytkownika.

(2) W przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług z minimalnym czasem trwania (tj. 12 miesięcy) wypowiedzenie możliwe będzie dopiero po upływie czasu minimalnego z zachowaniem okresu jednego miesiąca. Minimalny czas trwania umowy rozpoczyna bieg w dniu jej zawarcia. W przypadku braku wypowiedzenia z zachowaniem terminu umowa wydłuża się każdorazowo o minimalny czas trwania umowy, jednak nie dłużej niż o rok.

(3) Prawo do wypowiedzenia z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.

(4) Wszelkie wypowiedzenia nastąpią w formie pisemnej. W przypadku wypowiedzenia ze strony Sandstein wobec Użytkownika wystarczające jest wypowiedzenie w formie pisemnej (tj. za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu, pisma bez podpisu).

(5) Wraz z wejściem w życie wypowiedzenia konto Użytkownika może zostać zablokowane a znajdujące się na nim treści wykasowane. Użytkownik jest zatem zobowiązany do przechowywania kopii wszelkich treści zamieszczonych na Platformie Sandstein.

§ 14 Odpowiedzialność

(1) Sandstein dokona odszkodowania lub rekompensaty poświęconych nakładów, bez względu na podstawę prawną (np. z powodu zadłużenia z tytułu prowadzonej działalności lub pseudodziałalności, naruszenia obowiązków lub działania niedozwolonego) jedynie w następującym zakresie:

a) Odpowiedzialność w razie zamierzonego działania, poważnego zaniedbania i z tytułu gwarancji pozostaje nieograniczona.

b) Odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie jest wykluczona. W przypadku naruszenia obowiązków umownych, które gwarantują prawidłowe wypełnienie umowy, i których wypełnienie może zakładać druga strona (tzw. obowiązków kardynalnych) Sandstein poniesie odpowiedzialność w takim wymiarze, w jakim typowo można było założyć przy zawieraniu umowy.

c) Jeśli Sandstein będzie zalegać ze świadczeniem swojej usługi, wówczas poniesie nieograniczoną odpowiedzialność również w sytuacji przypadkowej, chyba że szkoda wystąpi przy wykonaniu usługi na czas.

(2) Jeśli odpowiedzialność Sandstein jest wykluczona lub ograniczona, obowiązuje ona jako osobista odpowiedzialność pracownika, przedstawiciela lub pełnomocnika Sandstein.

(3) Ograniczenia § 14 (Odpowiedzialność) nie obowiązują dla odpowiedzialności Sandstein za szkody z tytułu naruszenia życia, zdrowia lub ciała oraz w przypadku roszczeń na podstawie ustawy z tytułu odpowiedzialności za produkt.

§ 15 Ochrona danych
Dane udostępnione przez Użytkowników będą rejestrowane i przetwarzane przez Sandstein wyłącznie do celów niniejszej umowy i przy przestrzeganiu odpowiednich przepisów ustawowych o ochronie danych (patrz: oświadczenie o ochronie danych osobowych Sandstein).

§ 16 Postanowienia końcowe

(1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem Konwencji Wiedeńskiej z 1980 roku.

(2) Miejscem wykonania w przypadku kupców, osób prawnych prawa publicznego i publicznoprawnych majątków odrębnych jest Drezno. Wyłącznym sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających ze stosunku prawnego w przypadku umów z kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego i publicznoprawnymi majątkami odrębnymi jest Drezno. Dla pozwów Sandstein przeciwko Oferentom obowiązuje dodatkowo każda inna właściwość sądu określona przepisami.

 

Stan na: sierpień 2013 r.
© e|s|b Rechtsanwälte

Ogólne Warunki Użytkowania »via gustica» dla Klientów


§ 1 Postanowienia ogólne

(1) Firma Sandstein Neue Medien GmbH, Goetheallee 6, 01309 Drezno (zwana dalej również »Sandstein«) prowadzi na stronach internetowych www.via-gustica.de oraz shop.via-gustica.de portal informacyjny i sklep online (zwane dalej razem »Platformą«).

(2) Dla korzystania z Platformy przez Klientów w rozumieniu § 2 lit. d) niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania obowiązują wyłącznie niniejsze Ogólne Warunki Użytkowania Sandstein, o ile w poszczególnych przypadkach nie uregulowano inaczej w umowie. Nie zgadzamy się na inne ogólne warunki handlowe Klientów. Z tego powodu warunki handlowe Klienta nie mają zastosowania również wówczas, gdy Sandstein nie sprzeciwia się ich obowiązywaniu w poszczególnych przypadkach lub gdy Sandstein odnosi się do pisma, które zawiera warunki handlowe Klienta albo do takich się odnosi.

(3) Sandstein ma prawo zmienić treść niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania, jeśli zajdzie ważna przyczyna. Ważna przyczyna zachodzi w szczególności wówczas, gdy wystąpią nieprzewidziane zdarzenia, których Sandstein nie spowodowała i na które Sandstein nie miała wpływu oraz gdy zmiany ustawodawstwa i orzecznictwa będą warunkowały zmianę Warunków, by możliwe było kontynuowanie świadczenia usług. W takim przypadku Sandste-in poinformuje Odwiedzających o propozycji zmian za podaniem przyczyny i konkretnego zakresu w formie pisemnej (np. przez e-mail). Zmiany obowiązują jako zatwierdzone, gdy Odwiedzający nie sprzeciwi się im na piśmie. Sandstein wskaże Odwiedzającemu na ten skutek w piśmie z powiadomieniem. Sprzeciw musi wpłynąć do Sandstein w terminie sześciu tygodni od otrzymania powiadomienia. Jeśli Odwiedzający skorzysta z prawa do sprzeciwu, żądanie zmian obowiązuje jako odrzucone. Umowa będzie wówczas podlegać kontynuacji bez zaproponowanych zmian i każdorazowo natychmiastowemu wypowiedzeniu przez obie strony.

§ 2 Definicje

W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Użytkowania

a) »Odwiedzający« to osoby, które wyświetlają strony internetowe Sandstein;

b) »Użytkownicy« to Odwiedzający, którzy podali swoje dane w celu założenia kona lub jednorazowej realizacji zamówienia albo rezerwacji na platformie;

c) »Oferenci« to przedsiębiorstwa, osoby prawne prawa publicznego lub wyodrębniony majątek publiczno-prawny, które oferują swoje usługi na platformie lub takowych poszukują.

d) »Klienci« to Użytkownicy, którzy zamawiają lub rezerwują odpłatne oferty produktowe Oferentów;

e) »Konto« to konto Użytkownika;

f) »Oferty produktowe« to oferty Oferentów, które dotyczą w szczególności towarów i usług związanych z zakwaterowaniem w polsko-niemieckim obszarze granicznym Górne Łużyce – Dolny Śląsk i które Oferenci złożyli w banku danym ofert na Platformie;

g) »Ogłoszenia« to ogłoszenia reklamowe Oferentów, które składają się z tekstów i/ albo obrazów, w szczególności banerów;

h) »Treści oferenta« to wszystkie treści udostępnione przez Oferenta, w szczególności Oferty produktowe, Ogłoszenia, prezentacje i dane profilowe;

i) »Treści niedopuszczalne« to treści, które naruszają przepisy prawa, rozporządzenia władz lub dobre obyczaje; zaliczają się do nich w szczególności naruszenia niemieckiej ustawy o równym traktowaniu i regulacji o ochronie młodzieży oraz ochronie danych, działania karalne, działania niezgodne z regułami uczciwej konkurencji, naruszenia praw osób trzecich, tj. praw osobistych, prawa do własnego wizerunku, praw autorskich, praw do nazwy, praw do marki, firmy i innych praw do ochrony własności przemysłowej, jak również treści pornogra-ficzne, promujące przemoc, dyskryminujące, rasistowskie, ekstremistyczne lub godzące w wartości religijne.

§ 3 Usługi Sandstein

Usługi Sandstein są dla Odwiedzających i Klientów darmowe i dobrowolne. Odwiedzający i Klienci nie mają roszczeń w stosunku do Sandstein co do realizacji i utrzymania oferty. Sandstein zastrzega sobie prawo do zawieszenia oferty nieodpłatnej w każdym czasie bez wcześniejszego powiadomienia.

§ 4 Zawarcie umowy między Oferentem a Klientem

(1) Sandstein udostępnia jedynie Platformę do zawierania umów pomiędzy Oferentami a Klientami. Oferenci samodzielnie składają oferty produktowe na Platformie. Oferty i treści Oferentów opublikowane na Platformie nie są co do zasady kontrolowane przez Sandstein pod kątem zgodności z prawem, prawidłowości i kompletności i nie stanowią opinii Sandstein.

(2) Oferty produktowe Oferentów na Platformie stanowią zasadniczo niewiążące prezentacje. Dopiero przy zamówieniu, rezerwacji lub zapytaniu o rezerwację Klient składa wiążącą ofertę.

(3) Zamówienie, rezerwacja lub zapytanie o rezerwację mogą zostać każdorazowo anulowane przez Klienta poprzez naciśnięcie przycisku »Anuluj« lub »Wstecz« albo zamknięcie okna przeglądarki. Strona przeglądowa, która wyświetla się przed zakończeniem zamówienia, rezerwacji lub zapytania o rezerwację umożliwia ponowne sprawdzenie pod kątem błędów we wprowadzonych danych a w przypadku ich wystąpienia ich korekty po naciśnięciu przycisku »Wstecz«. Do zawarcia umowy dostępne są języki niemiecki, polski i angielski. Zamówienie lub rezerwacja zapisywane są przez Sandstein. Następnie są one wysyłane do Klienta. Na pisemny wniosek, w przypadku utraty dokumentów, może zostać wysłana ich kopia.

(4) W przypadku zamówienia lub rezerwacji Gość otrzymuje potwierdzenie swojej oferty pocztą elektroniczną. Tym samym do skutku dochodzi wiążąca umowa o nabycie towarów lub usług związanych z zakwaterowaniem pomiędzy Oferentem a Klientem.

(5) W przypadku zapytania o rezerwację przez Klienta umowa o usługę zakwaterowania dochodzi do skutku dopiero wówczas, gdy Oferent potwierdzi ofertę po sprawdzeniu dostępności zakwaterowania. Potwierdzenie odbywa się zasadniczo pocztą elektroniczną.

(6) Sandstein przeprowadza kontrolę danych przekazanych przy zgłoszeniu jedynie w ograniczonym zakresie, ponieważ identyfikacja osób w Internecie jest możliwa tylko w takim zakresie. Dlatego mimo różnego rodzaju środków bezpieczeństwa nie można wykluczyć, że na danym Koncie nie zostały zapisane fałszywe dane kontaktowe. Każdy Użytkownik musi zatem samodzielnie sprawdzić tożsamość swojego partnera umownego.

§ 5 Obowiązki Użytkownika

(1) Wszyscy Użytkownicy Platformy Sandstein przejmują w celu zagwarantowania prawidłowego przebiegu spraw obowiązki określonego zachowania, których nieprzestrzeganie może prowadzić do niekorzyści, w szczególności wypowiedzenia i roszczeń odszkodowawczych. Takie obowiązki dotyczące określonego zachowania wymieniono poniżej.

(2) Użytkownik

a) poda w przypadku koniecznych rejestracji i innego rodzaju zapytań koniecznych do osiągnięcia celu umownego pełne i zgodne z prawdą dane,

b) w przypadku rejestracji wybierze nazwę użytkownika i hasło, przy czym nazwa użytkownika musi odpowiadać osobistemu adresowi e-mail i nie może naruszać praw osób trzecich oraz innych praw do nazwy i marki lub dobrych zwyczajów.

c) utrzyma hasło w tajemnicy i w żadnym przypadku nie poda go osobom trzecim; bezzwłocznie poinformuje Sandstein o przypuszczeniach, że osoby trzecie mogły dopuścić się nadużyć na jego koncie,

d) poinformuje Sandstein bezzwłocznie o późniejszych zmianach koniecznych danych.

(3) Użytkownik jest w szczególności zobowiązany do niekorzystania z usług Sandstein niezgodnie z prawem i obyczajami oraz do respektowania przepisów i praw osób trzecich. Obejmuje to następujące obowiązki:

a) Użytkownik zapewnia, że nie będzie przesyłał do Sandstein i umieszczał na Platformie treści niedopuszczalnych. Użytkownik sprawdzi treści przed każdą dostawą pod takim kątem, czy przysługują mu konieczne prawa do dzieła (np. tekstu, fotografii, obrazów, grafiki, wideo, utworów muzycznych, sampli) oraz nazw marek, firm, logo i innych znaków. W przypadku fotografii i wideo konieczne jest szczegółowe sprawdzenie, czy osoby ujęte na nich wyraziły zgodę na publikację. Bez takiej zgody publikacja nie może nastąpić.

b) Użytkownik zobowiązany jest to zaniechania nadmiernego obciążenia sieci z powodu bezcelowego lub niezgodnego z regulaminem korzystania z usług Sandstein. Niezgodne z regulaminem jest w szczególności systematyczne kopiowanie treści udostępnianych przez Sandstein. Użytkownik będzie przestrzegał przepisów ustawowych o ochronie danych osobowych i bezpieczeństwie danych.

c) Użytkownik może scedować prawa i obowiązki z niniejszej umowy na osoby trzecie wyłącznie za uprzednią pisemną zgodą Sandstein.

(4) W przypadku naruszenia obowiązków zgodnie z ustępem 2 i 3 Sandstein ma prawo – wedle własnego wyboru – albo zablokować dane treści ze skutkiem natychmiastowym i/ albo bezzwłocznie usunąć Użytkownika lub na stałe wykluczyć z oferty i/ albo wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia. To samo obowiązuje, gdy osoby trzecie wskażą Sandstein na to, że Użytkownik utrzymuje lub rozpowszechnia treści naruszając postanowienia ustępu 3, o ile podejrzenie naruszenia prawa nie będzie widocznie nieuzasadnione.

(5) Użytkownik pokryje szkody Sandstein wynikłe z naruszenia obowiązków, chyba że nie odpowiada za ich powstanie. Użytkownik zwolni Sandstein z wszelkich niekorzyści powstałych po stronie Sandstein z powodu skorzystania z oferty przez osoby trzecie w wyniku szkodliwych działań Użytkownika.

§ 6 Prawa autorskie, prawa do marki i inne prawa chronione

(1) Dane zawarte na Platformie Sandstein podlegają w poszczególnych przypadkach ochronie prawem autorskim, prawem do nazwy i/ albo prawem do marki. Użytkownikom zabrania się kopiowania, przetwarzania i/ albo rozpowszechniania tych danych poza zakresem dozwolonym w poszczególnych przypadkach przez właścicieli.

(2) Na wypadek, że Użytkownik przekaże w związku z usługami Sandstein Treści Oferenta, co do których posiada prawa autorskie, prawa do wykorzystywania, prawa do marki i/ albo nazwy, Sandstein będzie miała prawo na czas świadczenia usług do takiego ich wykorzystywania, jakie służy do świadczenia poszczególnych usług w ramach działalności Sandstein.

§ 7 Usunięcie konta

(1) Sandstein ma prawo usunąć konto po uprzednim powiadomieniu na jeden z podanych przez użytkownika adresów e-mail z zachowaniem okresu 14 dni. W przypadku braku aktywności Użytkownika przez co najmniej dwa lata Sandstein będzie miała prawo do natychmiastowego usunięcia Konta bez wymogu dodatkowego wyjaśnienia lub zapytania w kierunku użytkownika.

(2) Użytkownik może każdorazowo zażądać natychmiastowego usunięcia swojego konta pisemnie lub przez wiadomość e-mail, która musi zostać wysłana z adresu zapisanego na jego koncie.

(3) Prawo do usunięcia lub zablokowania z ważnej przyczyny pozostaje nienaruszone.

(4) Wraz ze skasowaniem konta wszelkie zapisane tam treści zostaną usunięte. Użytkownik jest zatem zobowiązany do przechowywania kopii wszelkich treści zamieszczonych na Platformie Sandstein.

§ 8 Odpowiedzialność

(1) Sandstein dokona odszkodowania lub rekompensaty poświęconych nakładów, bez względu na podstawę prawną (np. z powodu zadłużenia z tytułu prowadzonej działalności lub pseudodziałalności, naruszenia obowiązków lub działania niedozwolonego) jedynie w następującym zakresie:

a) Odpowiedzialność w razie zamierzonego działania, poważnego zaniedbania i z tytułu gwarancji pozostaje nieograniczona.

b) Odpowiedzialność za zwykłe zaniedbanie jest wykluczona. W przypadku naruszenia obowiązków umownych, które gwarantują prawidłowe wypełnienie umowy, i których wypełnienie może zakładać druga strona (tzw. obowiązków kardynalnych) Sandstein poniesie odpowiedzialność w takim wymiarze, w jakim typowo można było założyć przy zawieraniu umowy.

c) Jeśli Sandstein będzie zalegać ze świadczeniem swojej usługi, wówczas poniesie nieograniczoną odpowiedzialność również w sytuacji przypadkowej, chyba że szkoda wystąpi przy wykonaniu usługi na czas.

(2) Jeśli odpowiedzialność Sandstein jest wykluczona lub ograniczona, obowiązuje ona jako osobista odpowiedzialność pracownika, przedstawiciela lub pełnomocnika Sandstein.

(3) Ograniczenia § 8 (Odpowiedzialność) nie obowiązują dla odpowiedzialności Sandstein za szkody z tytułu naruszenia życia, zdrowia lub ciała oraz w przypadku roszczeń na podstawie ustawy z tytułu odpowiedzialności za produkt.

§ 9 Ochrona danych

Dane udostępnione przez Użytkowników będą rejestrowane i przetwarzane przez Sandstein wyłącznie do celów niniejszej umowy i przy przestrzeganiu odpowiednich przepisów ustawowych o ochronie danych (patrz: oświadczenieo ochronie danych osobowych Sandstein).

§ 10 Postanowienia końcowe

(1) Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec z wykluczeniem Konwencji Wiedeńskiej z 1980 roku. Przepisy bezwzględnie obowiązujące państwa, w którym Użytkownik posiada stałe miejsce zamieszkania, pozostają nienaruszone.

(2) Miejscem wykonania w przypadku kupców, osób prawnych prawa publicznego i publicznoprawnych majątków odrębnych jest Drezno. Wyłącznym sądem właściwym dla wszelkich sporów wynikających ze stosunku prawnego w przypadku umów z kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego i publicznoprawnymi majątkami odrębnymi jest Drezno. Dla pozwów Sandstein przeciwko Użytkownikom obowiązuje dodatkowo każda inna właściwość sądu określona przepisami.

 

Stan na: sierpień 2013 r.
© e|s|b Rechtsanwälte

Sklep Internetowy

Reklama